Buulder Aa

Historische en actuele kenmerken en waarden.

De Buulder Aa vond en vindt zijn ‘oorsprong’ in het Asbroek nabij Budel. Momenteel bestaat dit voormalige heide- en moerasgebied uit landbouwgronden en restanten in de vorm van broekbos. Nabij
Leende vloeit de Buulder Aa samen met de Strijper Aa en gaan verder als de Groote Aa. In het begin van de 20e eeuw was het beekdal van brongebied tot benedenloop nog kleinschalig met
veelal kleine en smalle hooilanden die begrensd werden door singels en elzenrijen. Daarnaast kwamen er ook zeer natte en nauwelijks verkavelde gebieden voor, zoals het Buulderbroek en de Risten. Later zijn deze gebieden bebost en bestaan nu uit vochtige loofbossen met onder meer Bosanemoon, Nachtegaal en Kleine Bonte specht. Van de blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden die vroeger kenmerkend waren voor met name de midden- en benedenloop is niets gespaard gebleven. Hier en daar komen nog relicten voor in slootkanten en groeien er in sloten soorten die duiden op de toevoer van kwelwater, zoals Waterviolier en Holpijp.
De doelstellingen voor het beekdal van de Buulder Aa zijn gericht op het behouden, optimaliseren en herstellen van het kleinschalige landschap en de daarbij horende kenmerkende natuurdoeltypen en soorten. Voor de bestaande bossen zal gestreefd worden naar handhaving of ontwikkeling van matig vochtige tot natte natuurbossen (Beuken-Eikenbos, Vogelkers-Essenbos en Elzenbroekbos). Naast deze bossen zal het beekdal gaan bestaan uit vochtige en bloemrijke graslanden, struweel-, moeras- en ruigtevegetaties. Om de bestaande en toekomstige natuurgebieden met elkaar in verbinding te brengen is de aanleg gewenst van ecologische verbindingszones langs de Buulder Aa.

Zie Google maps.

#Vliegvissen