Doelstelling

Bevorderen van de vliegvissport.

Het beschermen en zonodig verbeteren van de voor de vliegvisserij van belang zijnde vissoorten en haar biotopen. Het behartigen van de belangen van de vliegvissers in het algemeen en in het bijzonder het behartigen van de belangen van de bij de vereniging aangesloten leden. Het bovengenoemde tracht zij zowel zelfstandig, alsook in samenwerking met overkoepelende federaties en organisaties, zoals o.a. de Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV), te realiseren.

In de praktijk houdt dit o.a. het volgende in:

De mogelijkheid om als lid te vliegvissen in de Kempische beken waarop de vereniging rechten kan doen gelden. Het in eigen beheer kweken en uitzetten van salmoniden, zoals vlagzalm en beekforel, in daartoe geschikte beken in de Kempen. Deelname in overleg met organisaties ter verbetering van de biotopen in de beken.

#Vliegvissen